1. Toepasselijkheid en aanvaarding van de voorwaarden

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen. Prospectussen, folders en productbeschrijvingen, uitgaande van de producent of invoerder van de gekochte goederen verbinden zich geenszins de verantwoordelijkheid van de koper.

1. Offerte, bestelbon en orderbevestiging
Tenzij schriftelijk anders vermeldt, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting.
Elke bestelbon getekend door de klant, verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij deze wet.
Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen.

2. Leveringen
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen, toonzalen of winkel van de verkoper.

3. Vervoer
De goederen worden vervoerd op risico van de koper.

4. Risico- en eigendomsovergang bij verkoop
De overdracht van risico heeft slechts plaats op het ogenblik van de levering.
De koper erkent dat in afwijking van artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, de geleverde en om welke reden ook nog niet volledig betaalde materialen het eigendom blijven van de verkoper tot de algehele betaling, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit.
Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd de materialen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
De koper verbindt zich ertoe de verkoper in te lichten over iedere tussenkomst van zijn schuldeisers, zolang bijvoorbeeld bewaarde of uitvoerende beslagleggingen, en dient de kosten van verweer tegen deze tussenkomst te dragen.

5. Leveringstermijn
Bij bestelling worden eventuele levering- of uitvoeringstermijnen slechts ter aanduiding gegeven.

6. Overmacht
De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht, zoals bijvoorbeeld het in gebreke blijven van het toeleveringsbedrijf, producent of invoerder.
De termijn van uitvoering van de overeenkomst wordt automatisch verlengd zolang de overmacht duurt.

7. Garantie en klachten
Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen en aannemingen gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende
8 dagen.
Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking.
De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd worden of hadden dienen afgenomen te worden.
Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden.
Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kostenloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed.
Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding.
Elke aansprakelijkheid van de koper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van een klant, of van een persoon, voor wie de klant verantwoordelijk is.
De klant is in ieder geval van elk recht op vrijwaring of garantie ontzegd, wanneer de schade het gevolg is vangebrekkig onderhoud dan het wel langdurig respectievelijk intensief gebruik van de geleverde toestellen, wanneer hij nagelaten heeft de voorgeschreven veiligheidcontroles te laten uitvoeren of de veiligheidsvoorschriften te respecteren, wanneer hij nalaat veiligheidsgebreken te laten herstellen, wanneer een herstelling werd uitgevoerd door een ander dan de verkoper of wanneer de klant niet-originele vervangingsonderdelen gebruikte.

8. Prijzen
Ingeval van wijziging van de catalogusprijzen of taksen, worden deze gefactureerd die op de dag van levering van kracht zijn.
De kopen behoudt zich het recht voor zijn bestelling te vernietigen wanneer de verhoging van de gefactureerde nettoprijs zonder taksen meer bedraagt dan 5%.

9. Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen contant uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
Wanneer de levering of aanneming in meerdere gedeelten worden uitgevoerd, kan elk afzonderlijk gefactureerd worden naargelang de leverings- of vorderingsstaat.

10. Wanbetaling
In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlinteresten van 1% per maand.
Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd wordt met 15% als schadevergoeding, met een minimum van 250 ter forfaitaire titel, onverminderd eventuele gerechtskosten.
Indien de verkoper zijn verplichtingen niet zou nakomen, heeft de klant het recht op een vergoeding naar gemeen recht. De vergoeding waartoe de verkoper gehouden zou kunnen zijn, mag evenwel niet meer bedragen dan de nettoprijs van de levering of aanneming.

11. Wanprestatie van de koper
Bij niet- naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten.
Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef binnen de 8 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en omvang van de schade, onverminderd het recht van de verkoper om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke hij mocht te maken hebben om de goederen weer in zijn bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.
De verkoper behoudt zich het recht voor, om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.

12. Bevoegde Rechtbank
Enkel de rechtbanken van de plaats van levering of de plaat van uitvoering van de verbintenissen, zijnde de Rechtbank van Antwerpen, zijn bevoegd in geval van betwisting, de verkoper kan uitsluitend worden gedagvaard voor de rechter van de plaats van zijn maatschappelijke zetel.

13. Toepasselijke wet
Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

Vraag vrijblijvend je offerte

Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek